Świadectwa energetyczne termografia

Oferujemy:

Badania termowizyjne w budownictwie

Pomiary termograficzne w przemyśle

Lokalizowanie wycieków i szukanie przecieków instalacji

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Doradztwo techniczne w zakresie oszczędzania energii

 Badania i pomiary termowizyjne w Rzeszowie - oferta

Charakterystyka energetyczna budynku określona w świadectwie energetycznym jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Wdrożenie obowiązku certyfikacji energetycznej budynków i lokali nakłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona na celu racjonalizowanie zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i usługowym, którego główną część stanowią budynki. Nowe rozwiązania mają zmotywować deweloperów oraz obecnych właścicieli budynków i mieszkań do działań mających na celu oszczędność zużywanej energii. Obserwując rynek cen nośników energetycznych nietrudno zauważyć stałą tendencję wzrostu cen energii pod różnymi postaciami, które w sposób jednoznaczny wpływają na koszty eksploatacji budynków i mieszkań. Jest kwestią najbliższej przyszłości kiedy ta prawidłowość zostanie zauważona na rynku nieruchomości, a reakcją na wzrost cen energii będzie spadek cen nieruchomości, które w trakcie eksploatacji zużywają zbyt dużo energii. Wprowadzenie obowiązku posiadania certyfikatów jest wyznacznikiem jakości nieruchomości lub inaczej wysokości kosztów jej użytkowania. W miarę upowszechniania się tego dokumentu, „jakość energetyczna” nieruchomości będzie kolejnym ważnym parametrem branym pod uwagę w obrocie nieruchomościami obok innych takich jak lokalizacji, powierzchni czy stan techniczny.

 

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie od 1 stycznia 2009 r. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

 

Budynki, które muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej:

a) każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi;

b) budynki użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) - dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu;

c) budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja);

d) mieszkanie;

e) lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy).

 

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

a) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

b) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

c) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

d) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

e) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);

f) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

g) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

 

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

 

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:

a) przeniesienie własności: - budynku, - lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub - będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

b) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

c) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Więcej o świadectwach energetycznych przeczytać można na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

 

Termografia i termowizja znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ekspertyzy, badania i pomiary termowizyjne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej umożliwiają:

- szukania pęknięć i niejednorodności materiałów;

- wykrywanie miejsc w przegrodach budowlanych charakteryzujących się podwyższonymi stratami ciepła;

- dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych;

- weryfikację poprawności montażu stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykrywania zawilgoceń, oceny jakości wykonania izolacji cieplnej budynków oraz wyszukiwania mostków cieplnych, a także urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji uszkodzeń i pęknięć sieci grzewczych i wodociągowych;

- badania stanu izolacji pieców różnego rodzaju, suszarni, kotłów oraz rurociągów;

- badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła;

- wykrycie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach, pod ziemią;

- lokalizację przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody budowlane;

- ocenę instalacji kominowych;

- lokalizację miejsc o zwiększonej wilgotności generujących ryzyko powstawania grzybów i pleśni;

- znaczący wzrost jakości okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;

- diagnostykę przeciążeń w instalacjach elektrycznych;

- poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem;

- wykrywania zbrojeń w betonie (konieczność wcześniejszego nagrzania metodą indukcyjną;

- oceny jakości przy projektowaniu odzieży zimowej; - badań urządzeń grzejnych w gospodarstwach domowych;

- badań opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu;

- badań silników spalinowych i turbin;

- badań obwodów elektronicznych pod kątem rozpływu ciepła oraz oceny jakości chłodzenia podzespołów;

- rejestrowania z samolotu rozkładu temperatury powierzchni lądów i wód, wykrywania samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów, lokalizacji skażeń cieplnych wód i gruntów;

- nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, przenośników, kompresorów, pomp; - wykrywania punktów przegrzania w urządzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych;

- diagnostyki medycznej – lokalizacja miejsc na ciele człowieka o podwyższonej temperaturze lub o asymetrycznym jej rozkładzie (onkologia, reumatologia, ginekologia, okulistyka).

 

Kamery termowizyjne po prawidłowym przygotowaniu do pomiaru mogą zarejestrować temperaturę lokalną z niewielkim błędem (rzędu 0,5°C). Ilościowy obraz temperatury wymaga określenia prawidłowej wartości emisyjności badanego obiektu. Niemniej jednak, nawet jeśli wartość współczynnika emisyjności materiału nie jest dobrana prawidłowo, to jakościowy obraz termograficzny uzyskiwany z kamer może dostarczyć wystarczającą ilość informacji diagnostycznej, by móc: wskazać usterki termoizolacji budynków oraz wady technologiczne przegród budowlanych; zlokalizować rury z ciepłą wodą oraz wycieki, nieszczelności i przecieki instalacji; określić lokalizację przebiegu i uszkodzenia sieci ciepłowniczej; określić przyczyny niepoprawnego funkcjonowania systemów chłodniczych; znaleźć wadliwie pracujące podzespoły urządzeń mechanicznych. Obraz z kamer termowizyjnych obrazuje pole temperatury. Można go porównać z obliczeniami projektowymi wykonywanymi z wykorzystaniem programów CFD (Computional Fluid Dynamics). Programy CFD umożliwiają szczegółową analizę zagadnień związanych z przepływem płynów (rozkład pola prędkości, pole ciśnienia), ruchem ciepła (pole temperatury).

 

Zalety badań termowizyjnych:

a. dają natychmiastowy wynik,

b. są nieinwazyjne i nieniszczące,

c. umożliwiają planowanie prac remontowych,

d. umożliwiają ograniczenie kosztów eksploatacji urządzeń i instalacji,

e. mogą być wykonywane w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji,

f. pozwalają na wcześniejsze diagnozowanie zagrożeń, a tym samym uniknięcie znacznych strat.

Jedyną ale bardzo istotną wadą termografii jest wysoka cena samych kamer termowizyjnych, pomimo znacznego spadku cen na przestrzeni ostatnich lat. Cena średniej klasy kamery waha się w przedziale od 25000 do 80000 zł (w zależności od parametrów technicznych, dokładności i producenta). Najdokładniejsze model kosztują nawet 200000 zł. Według opinii fachowców modele kamer termowizyjnych w cenie do 5000-15000 zł należy traktować jako gadżety elektroniczne.

 

Lokalizacja wycieków i instalacji. Czy zastanawiali się Państwo w jaki sposób można w ścianie lub w podłodze odnaleźć ukrytą instalację? Może chcieliście wykonać otwór, ale obawialiście się, by nie uszkodzić ogrzewania podłogowego... Być może próbowaliście odnaleźć przewody elektryczne, będące i nie będące pod napięciem. Użytkując budynki stajemy często przed wyzwaniem odnalezienia ułożonych rurek ogrzewania podłogowego, kabli elektrycznych, czasem też prętów zbrojeniowych. Wykorzystanie termowizji wraz z użyciem zaawansowanych technologicznie detektorów z sensorem radarowym pozwala na pewne i bezpiecznie zlokalizowanie różnego rodzaju instalacji: metalowych (także nieżelazne, jak aluminium i miedź), niemetalowych - tworzywa sztuczne, przewodów (kabli) pod napięciem lub bez napięcia.

 

Użycie kamery termowizyjnej, wszechstronnego lokalizatora instalacji, specjalistycznych wilgotnościomierzy oraz przyrządu do elektroakustycznego wykrywanie wycieków  umożliwia:

- odnalezienie przewodów, kabli, rur, prętów;

- odszukanie przewodów ogrzewania podłogowego (centralnego);

- bezpieczne wiercenie w ścianach i w podłodze, bez ryzyka porażenia prądem i możliwości uszkodzenia innych instalacji;

- lokalizację nieszczelności i przecieków w instalacjach ogrzewania, ciepłej i zimnej wody. 

 

Dzięki zastosowaniu termowizji, badań akustycznych oraz użyciu lokalizatora instalacji wykorzystującego radarową metodę detekcji i specjalistycznych wilgotnościomierzy teraz staje się możliwe wykrycie przecieków wody z instalacji w budynkach. Rozszczelnienia instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania są zjawiskiem dość częstym. Niestety odnalezienie przecieku w tradycyjny sposób - rozkuwanie podłogi bądź ściany - jest bardzo kosztowne i czasochłonne.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi ułatwia nam odnalezienie przecieków - w domach jednorodzinnych, budynkach przemysłowych, szkołach, biurach. Często wiąże się to z wielotysięcznymi oszczędnościami dla właścicieli obiektów. Odszukanie miejsca wycieku ograniczało rozkuwanie zwykle do bardzo niewielkiej powierzchni, zatem awaria mogła zostać usunięta w ciągu kilku godzin.

 

Przydatne informacje techniczne dotyczące lokalizacji wycieków 

- badanie wykrywania przecieków dotyczy budynków, nie prowadzimy badań w terenie otwartym;

- zwykle nie zajmujemy się lokalizacją przecieków od wód z opadów atmosferycznych;

- rurki instalacji z wodą mogą być umieszczone w ścianach, w stropach jak i w podłodze;

- przyjmuje się, że minimalny wykrywalny wyciek szacuje się na 30 litrów na dobę, tak zwane pocenie się rurek jest trudno wykrywalne;

- w czasie badania instalacja musi pracować z ciśnieniem roboczym - nawet mimo wycieku - nie jest możliwe zlokalizowanie wycieku w pustej lub odciętej instalacji;

- najwyższe prawdopodobieństwo odnalezienia wycieku występuje w instalacjach z ciepłą wodą; jeśli zatem wyciek dotyczy instalacji z zimną wodą, zaleca się na czas badania (o ile to możliwe) podłączenie do instalacji gorącej wody;

- badanie stetofonem ma na celu wykrycie wibracji i szumów generowanych przez wypływającą wodę, zatem na czas badania niezbędne jest wyłączenie wszelkich urządzeń powodujących drgania i szumy, a w szczególności dotyczy to pomp, lodówek, zamrażarek, zmywarek; w czasie badania należy zapewnić ciszę, dlatego też dla każdej kategorii budynków oraz ich lokalizacji należy dobrać odpowiedni termin i porę badania (np. w szkołach mogą to być dni wolne od zajęć lub wieczory, w mieszkaniach w porze nocnej);

- w miarę możliwości zaleca się oszacowanie wielkości wycieku: w tym celu można założyć na instalację manometr i ocenić jak szybko po odcięciu źródła zasilania (zakręcenie zaworu) spada ciśnienie lub posiłkować się wskazaniami wodomierza przy uzupełnianiu ubytku wody;

- może okazać się, że w niektórych sytuacjach niezbędna jest obecność w czasie badania również hydraulika (gdy konieczna jest ingerencja w badaną instalację), zwykle jednak hydraulik nie jest potrzebny, gdyż badanie jest bezinwazyjne;

- należy pamiętać, iż usługa lokalizacji wycieków jest badaniem, sukces każdego badania określa się pewnym prawdopodobieństwem, prawdopodobieństwo lokalizacji wycieku jest zależne od wielu czynników, a w szczególności od: wielkości wycieku, głębokości ułożenia rur (zdarza się, że instalacja jest ułożona głęboko pod grubą warstwą styropianu (np. 15 cm) nie licząc grubości wylewki betonowej), faktu czy jest to ciepła, czy zimna woda itp., znajomości dokładnego przebiegu (ułożenia) cieknącej instalacji, jeśli nie ma dokumentacji technicznej lub gdy instalacja ułożona została niezgodnie z planami instalacji i ich rysunkami technicznymi.

 

Stosowany przez nas lokalizator wykorzystuje radarową technologię detekcji UWB (Ultra Wide Band). Urządzenie to z najwyższą precyzją lokalizuje obecność obiektów do głębokości 150 mm. Jego czujniki radarowe wykrywają z dokładnością do milimetra metale żelazne i kolorowe, przewody elektryczne, belki drewniane i przewody z tworzyw sztucznych np. elementy ogrzewania podłogowego i ściennego. Dzięki użyciu wilgotnościomierzy mikrofalowych wykorzystujących pojemnościowe mierzenie wilgotności oraz stetofonu - przyrządu do elektroakustycznego wykrywanie wycieków wody (urządzenie służące do rejestracji i wzmacniania wszelkiego rodzaju dźwięków materiałowych, zapewnia odtwarzanie bez zniekształceń nawet cichych dźwięków, umożliwia dokładniejsze wykrycie nieszczelności) teraz staje się możliwe jeszcze dokładniejsze wykrycie nieszczelności w instalacjach domowych, wycieków, uszkodzeń w instalacjach wody i ogrzewania itp. Dzięki nam, teraz już nie będziecie Państwo musieli szukać po omacku, niepotrzebnie skuwać ścian, ryzykować uszkodzeniem podłogówki, możecie szybko i tanio odszukać przewody ukryte w ścianach i w podłodze Waszych domów i mieszkań.

 

PROSIMY PRZECZYTAĆ ZANIM WYBIERZECIE PAŃSTWO KONKURENCJĘ

 

Grochala.eu Podkarpacie, Województwo Podkarpackie, tereny byłych województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego, tarnobrzeskiego, Rzeszów, Łańcut, Krasne, Strażów, Krzemienica, Malawa, Łąka, Terliczka, Łukawiec,  Albigowa, Wola Rafałowska, Husów, Błędowa Tyczyńska, Kielnarowa, Błażowa, Harta, Piątkowa, Ujazdy, Futoma, Hermanowa, Barycz, Gwoźnica, Konieczkowa, Niebylec, Gwoźnica, Lutcza, Połomia, Wyżne, Babica, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, Zgłobień, Nosówka, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Woliczka, Przybyszówka, Świlcza, Trzciana, Czudec, Niechobrz, Wisłoczanka, Glinik Charzewski, Baryczka, Żarnowa, Strzyżów, Żyznów, Markuszowa, Kozłówek, Wiśniowa, Frysztak, Lubla, Twierdza, Domaradz, Nozdrzec, Dydnia, Golcowa, Izdebki, Wara, Przysietnica, Stara Wieś, Jasienica Rosielna, Haczów, Targowiska, Iskrzynia, Krościenko Wyżne, Orzechówka, Rudawiec, Strachocina, Graboiwnica, Krasiczyn, Bircza, Sanok, Besko, Zarszyn, Lesko, Rymanów, Rymanów Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Miejsce Piastowe, Krono, Korczyna, Odrzykoń, Bóbrka, Kombornia, Głowienka, Rogi, Węglówka, Zagórz, Brzozów, Humniska, Stara Wieś, Blizne, Strachocina, Bażanówka, Bukowska, Cisna, Baligród, Rzepedź, Komańcza, Jaśliska, Solina, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Górne, Lutowiska, Wetlina, Wysoka Strzyżowska, Godowa, Boguchwała, Zwięczyca, Słocina, Kielanówka, Staroniwa, Kąkolówka, Straszydle, Cierpisz, Siedliska, Lubnia, Budziwój, Matysówka, Dąbrówki, Smolarzyny, Biedaczów, Giedlarowa, Głuchów, Dubiecko, Dynów, Jawornik Polski, Jawornik Niebylecki, Hyżne, Chmielnik, Bachórz, Dylągówka, Borek Stary, Nowy Borek, Brzóza Królewska, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Wierzawice, Wola Zarczycka, Wólka Niedźwiedzka, Trzeboś, Kamień, Jeżowe, Łętownia, Łowisko, Jelna, Tryńcza, Budy Łańcuckie, Białobrzegi, Świętoniowa, Jawornik, Gorliczyna, Gniewczyna, Brzóza Stadnicka, Wiązownica, Radymno, Zmysłówka, Sieniawa, Dębno, Czarna, Jarosław, Radawa, Szówsko, Laszki, Bolestraszyce, Orły, Żurawica, Medyka, Przemyśl, Przeworsk, Wola Buchowska, Pełkinie, Zarzecze, Pawłosiów, Pruchnik, Sonina, Mirocin, Nowosielce, Gać, Kańczuga, Markowa, Rakszawa, Żołynia, Wola Dalsza, Palikówka, Tyczyn, Trzebownisko, Głogów Małopolski., Jedlicze, Dukla, Krempna, Kołaczyce, Brzostek, Nawsie Brzosteckie, Warzyce, Tarnowiec, Dębowiec, Brzyska, Jasło, Trzcinica, Wielopole Skrzyńskie, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Szufnarowa, Jodłowa, Pilzno, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Gnojnica, Witkowice, Lubzina, Nagawczyna, Dębica, Latoszyn, Parkosz, Podgrodzie, Chotowa, Machowa, Czarna Tarnowska, Straszęcin, Żyraków, Góra Motyczna, Róża, Zasów, Dąbie, Wiewiórka, Żarówka, Zdziarzec, Jastrząbka, Dulcza, Radomyśl Wielki, Partynia, Mokre, Podborze, Wadowice Górne, Przecław, Czermin, Borowa, Wola Mielecka, Mielec, Rzemień, Tuszów Narodowy, Złotniki, Malinie, Trześń, Chrząstów, Chorzelów, Chrząstów, Ławnica, Rzędzianowice, Gawłuszowice, Niwiska, Ostrów, Wolica, Kamionka, Pustków, Pustynia, Cmoilas, Kawęczyn, Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Nockowa, Kamyszyn, Bratkowice, Iwierzyce, Trzciana, Majdan Krolewski, Stary Dzikowiec, Werynia, Kolbuszowa, Raniżów, Wola Raniżowska, Zielonka, Staniszewskie, Mazury, Turka, Zmysłów, Przewrotne, Widełka, Kupno, Hadykówka, Cisówka, Turza, Sokołów Małopolski, Posuchy, Trzebuska, Nienadówka, Wólka Podleśna, Medynia Głogowska, Stobierna, Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Jasionka, Nowa Wieś, Zaczernie, Rogoźnica, Rogoźnica, Zabajka, Budy Głogowskie, Mrowla, Rudna Mała, Rudna Wielka, Miłocin, Krzywa, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Ulanów, Harasiuki, Gorzyce, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Bojanów, Jarocin, Padew Narodowa, Baranów Sandomierski, Lubaczów, Oleszyce, Polańczyk, Cieszanów, Narol, Horyniec-Zdrój

GROCHALA.eu Emil Grochala

ul. Mikołajczyka 12/36
35-209 Rzeszów
NIP 813-148-73-37


tel. +48 17 863 33 34
tel. +48 506 655 173
tel. +48 511 961 873


 

Grochala Termowizja Rzeszów

Powered by: MasterCMS